عضويت

شرایط عضویت

  1. تابعیت ایران
  2. شاغل در حرفه یا صنعت تولید ماشین آلات راهسازی در حوزه فعالیت انجمن صنفی با ارایه مدارک شناسایی معتبر شامل پروانه بهره برداری تولید ماشین آلات راهسازی.
  3. ارائه مدارک معتبر مبنی بر کارفرما بودن مطابق قانون کار.
  4. قبول تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانوی ارکان انجمن صنفی.
  5. پرداخت ورودیه و حق عضویت به طور مرتب .
 

کلیه واجدان شرایط می‌توانند آزادانه عضویت انجمن را بپذیرند و هیچ کس را نمی‌توان به عضویت در انجمن صنفی مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود.

شکایت در خصوص عدم پذیرش عضویت متقاضیان به دلیل عدم احراز شرایط عضویت توسط هیئت مدیره و یا تعلیق عضویت اعضاء توسط بازرس / بازرسان در اولین جلسه مجمع عمومی مطرح می‌شود و تصمیمات مجمع در این زمینه قطعی است.

در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت انجمن صنفی را از دست دهد ، از عضویت در انجمن مستعفی شناخته می‌شود ، لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

دريافت فرم عضويت